Novobyst?icko leží na území historického Vitorazska. Slabé osídlení je datováno již d?íve, ale ve 12.st. prob?hla n?mecká kolonizace (Johanité), území vlastnili pánové z Raabsu, Zöbingové ?i jiní n?me?tí šlechtici, pozd?ji Vítkovci, od r.1282 je sou?ástí ?eské koruny (pánové z Landštejna). A již r.1341 je Byst?ice m?stem, vznikají hrdby. Pak je vlastnili pánové z Krajku (do 16.st.), za husitských válek bylo vypáleno, pozd?ji obnoveno a získává pravd?podobn? sv?j dnešní název. Pak území vlastnili Lobkovicové, Kinští, dále Slavatové (Vilém byl defenestrován v Praze), za t?icetileté války kraj nebyl ušet?en hr?z, ikdyž jen mírn?. Pak zde sídlili páni z Funfkirchenu, V r.1774 zachvátil m?sto velký požár, pozd?ji zde panoval m?š?an z Prahy, hrabata z Trautmannsdorfu, von Riese-Stallburg. 30.10.1897 byl zahájen provoz na 33 km dlouhé úzkokolejce Nová Byst?ice- Jind?ich?v Hradec.

Zdroj: http://www.trasovnik.cz/k_jihoc/jindhrad/pamatky/mesta/jh_pamm.asp


Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 18:13

Landštejn je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných hradních z?ícenin u nás. Landštejn, který stojí v p?íjemné lesnaté krajin? na jednom ze žulových vrch? Novobyst?ické vrchoviny, od pradávna st?ežil hranici t?í historických zemí ? ?ech, Moravy a Rakouska. Landštejn se nachází na Jind?ichohradecku v Jiho?eském kraji. P?ístupová cesta od severu prochází první renesan?ní bránou ze 16. století, chránící vstup do p?edhradí s hospodá?skými budovami. Za druhou bránou je ve svahu nové pozdn? gotické p?edhradí, chrán?né hradbou se t?emi p?lkruhovými baštami. V sousedství t?etí brány je zbytek brány p?vodního románského hradu, na nádvo?í jsou zbytky zdí pozdn? gotického krají?ovského paláce a jádro nejstaršího románského objektu se dv?ma v?žemi. V severní v?ži se vzácn? dochovala románská hradní kaple s apsidou a tribunou. Z vrcholu vyšší ? jižní v?že se nabízí krásný výhled do širokého okolí. V jednom z objekt? na p?edhradí je malá expozice o archeologickém výzkumu, v patrech velké v?že jsou umíst?ny informa?ní panely o historii hradu. Založení hradu se datuje do 13. století. V jeho historii se na n?m vyst?ídala celá ?ada majitel?. Menšími p?estavbami procházel sice již od konce 14. století, ale v?tších zm?n se do?kal až ve století šestnáctém, kdy byl rozší?en a nov? opevn?n. Díky dvojitým hradbám se tak Landštejn stal jedním z nejv?tších hrad? u nás. Byl obýván do 18. století, avšak v roce 1771 byl zapálen bleskem a zcela vyho?el. Od té doby pustl až do zahájení rozsáhlé rekonstrukce v sedmdesátých letech 20. století, po níž byl hrad op?t zp?ístupn?n ve?ejnosti. Jádrem hradu je románská stavba z po?átku 13. století, tvo?ená dv?ma hradními v?žemi a obytným palácem mezi nimi. Vyšší hlavní v?ž s malými okny a s vchodem vysoko nad úrovní terénu m?la obrannou úlohu. V druhé v?ži se dodnes dochovala románská hradní kaple. Landštejn je považován za d?jišt? Schillerova dramatu Loupežníci.

Zdroj: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/landstejn-hrad
 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 17:34

Novobyst?icko leží na území historického Vitorazska. Slabé osídlení je datováno již d?íve, ale ve 12.st. prob?hla n?mecká kolonizace (Johanité), území vlastnili pánové z Raabsu, Zöbingové ?i jiní n?me?tí šlechtici, pozd?ji Vítkovci, od r.1282 je sou?ástí ?eské koruny (pánové z Landštejna). A již r.1341 je Byst?ice m?stem, vznikají hrdby. Pak je vlastnili pánové z Krajku (do 16.st.), za husitských válek bylo vypáleno, pozd?ji obnoveno a získává pravd?podobn? sv?j dnešní název. Pak území vlastnili Lobkovicové, Kinští, dále Slavatové (Vilém byl defenestrován v Praze), za t?icetileté války kraj nebyl ušet?en hr?z, ikdyž jen mírn?. Pak zde sídlili páni z Funfkirchenu, V r.1774 zachvátil m?sto velký požár, pozd?ji zde panoval m?š?an z Prahy, hrabata z Trautmannsdorfu, von Riese-Stallburg. 30.10.1897 byl zahájen provoz na 33 km dlouhé úzkokolejce Nová Byst?ice- Jind?ich?v Hradec.

 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

?eskoslovenské pohrani?ní opevn?ní bylo budováno v letech 1935 - 1938 ve dvou liniích. První linie vede od Sta?kovského rybníka p?es Novou Byst?ici a Slavonice až k Vrat?nínu. Je pom?rn? dob?e zachována. U osady Skalka se nachází jedine?ný jednost?ílný objekt vzor E-36, unikátní pevn?stka z roku 1936. Západn? pak kousek od silnice stojí 2 podstavce pro radiolokátory, vybudované nacisty za 2. sv?tové války. Dalším zajímavým objektem je objekt vzor 37 typ C2 nedaleko Starého M?sta pod Landštejnem. Nedaleko obce Klášter II sm?rem na Staré m?sto pod Landštejnem se nachází muzejní areál ?eskoslovenského opevn?ní se stejnojmenným názvem Klášter II. Zahrnuje zejména zrekonstruovaný lehký objekt vzor 37 typ B. P?ístupný je hlavn? o víkendech b?hem letních m?síc?. Od Slavonic sm?rem na Landštejn vede nau?ná stezka ?eskoslovenského opevn?ní.

 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Koleje úzkokolejkyJediná jiho?eská úzkokolejná tra? spojuje Obrata?, ležící asi 8 km jihozápadn? od Pacova, s Jind?ichovým Hradcem a dále s Novou Byst?icí. Tra? byla stav?na ve dvou etapách. Úsek z Jind?ichova Hradce do Nové Byst?ice byl postaven v letech 1896 - 1897. Stavb? p?edcházelo n?kolikaleté jednání a roku 1894 byla kone?n? vydána koncesní listina pro tuto místní dráhu. Tra? byla postavena za jeden a p?l roku a již v ?íjnu roku 1897 po ní projel první vlak. Slavnostní zahájení provozu na železnici o rozchodu kolejí pouhých 760 mm se uskute?nilo 11. listopadu téhož roku. Na trati o délce 33 km byly postaveny dva klenuté mosty, p?t most? s železnou konstrukcí a jeden viadukt. Zajímavostí je, že na úseku 2,5 km dlouhém jsou úzkorozchodné koleje vedeny uvnit? normální trat?. V roce 1906 se jednalo o prodloužení dráhy do Rakouska do m?sta Litschau, ale návrh nebyl realizován. Druhý úsek trati z Jind?ichova Hradce do Obratan? vybudovalo Železni?ní družstvo z Kamenice nad Lipou v letech 1902 - 1906. Délka kolejí je o 13 km delší než na úseku Jind?ich?v Hradec - Nová Byst?ice (46 km) a p?vodní vlaky tažené parní lokomotivou tuto vzdálenost urazily za 2 hodiny a 45 minut.¨

Zdroj: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/uzkokol.htm
 
Více článků...


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE