Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 18:13

Landštejn je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných hradních z?ícenin u nás. Landštejn, který stojí v p?íjemné lesnaté krajin? na jednom ze žulových vrch? Novobyst?ické vrchoviny, od pradávna st?ežil hranici t?í historických zemí ? ?ech, Moravy a Rakouska. Landštejn se nachází na Jind?ichohradecku v Jiho?eském kraji. P?ístupová cesta od severu prochází první renesan?ní bránou ze 16. století, chránící vstup do p?edhradí s hospodá?skými budovami. Za druhou bránou je ve svahu nové pozdn? gotické p?edhradí, chrán?né hradbou se t?emi p?lkruhovými baštami. V sousedství t?etí brány je zbytek brány p?vodního románského hradu, na nádvo?í jsou zbytky zdí pozdn? gotického krají?ovského paláce a jádro nejstaršího románského objektu se dv?ma v?žemi. V severní v?ži se vzácn? dochovala románská hradní kaple s apsidou a tribunou. Z vrcholu vyšší ? jižní v?že se nabízí krásný výhled do širokého okolí. V jednom z objekt? na p?edhradí je malá expozice o archeologickém výzkumu, v patrech velké v?že jsou umíst?ny informa?ní panely o historii hradu. Založení hradu se datuje do 13. století. V jeho historii se na n?m vyst?ídala celá ?ada majitel?. Menšími p?estavbami procházel sice již od konce 14. století, ale v?tších zm?n se do?kal až ve století šestnáctém, kdy byl rozší?en a nov? opevn?n. Díky dvojitým hradbám se tak Landštejn stal jedním z nejv?tších hrad? u nás. Byl obýván do 18. století, avšak v roce 1771 byl zapálen bleskem a zcela vyho?el. Od té doby pustl až do zahájení rozsáhlé rekonstrukce v sedmdesátých letech 20. století, po níž byl hrad op?t zp?ístupn?n ve?ejnosti. Jádrem hradu je románská stavba z po?átku 13. století, tvo?ená dv?ma hradními v?žemi a obytným palácem mezi nimi. Vyšší hlavní v?ž s malými okny a s vchodem vysoko nad úrovní terénu m?la obrannou úlohu. V druhé v?ži se dodnes dochovala románská hradní kaple. Landštejn je považován za d?jišt? Schillerova dramatu Loupežníci.

Zdroj: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/landstejn-hrad
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE