Kategorie ?lánk? s tématem historieTisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 18:13

Landštejn je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných hradních z?ícenin u nás. Landštejn, který stojí v p?íjemné lesnaté krajin? na jednom ze žulových vrch? Novobyst?ické vrchoviny, od pradávna st?ežil hranici t?í historických zemí ? ?ech, Moravy a Rakouska. Landštejn se nachází na Jind?ichohradecku v Jiho?eském kraji. P?ístupová cesta od severu prochází první renesan?ní bránou ze 16. století, chránící vstup do p?edhradí s hospodá?skými budovami. Za druhou bránou je ve svahu nové pozdn? gotické p?edhradí, chrán?né hradbou se t?emi p?lkruhovými baštami. V sousedství t?etí brány je zbytek brány p?vodního románského hradu, na nádvo?í jsou zbytky zdí pozdn? gotického krají?ovského paláce a jádro nejstaršího románského objektu se dv?ma v?žemi. V severní v?ži se vzácn? dochovala románská hradní kaple s apsidou a tribunou. Z vrcholu vyšší ? jižní v?že se nabízí krásný výhled do širokého okolí. V jednom z objekt? na p?edhradí je malá expozice o archeologickém výzkumu, v patrech velké v?že jsou umíst?ny informa?ní panely o historii hradu. Založení hradu se datuje do 13. století. V jeho historii se na n?m vyst?ídala celá ?ada majitel?. Menšími p?estavbami procházel sice již od konce 14. století, ale v?tších zm?n se do?kal až ve století šestnáctém, kdy byl rozší?en a nov? opevn?n. Díky dvojitým hradbám se tak Landštejn stal jedním z nejv?tších hrad? u nás. Byl obýván do 18. století, avšak v roce 1771 byl zapálen bleskem a zcela vyho?el. Od té doby pustl až do zahájení rozsáhlé rekonstrukce v sedmdesátých letech 20. století, po níž byl hrad op?t zp?ístupn?n ve?ejnosti. Jádrem hradu je románská stavba z po?átku 13. století, tvo?ená dv?ma hradními v?žemi a obytným palácem mezi nimi. Vyšší hlavní v?ž s malými okny a s vchodem vysoko nad úrovní terénu m?la obrannou úlohu. V druhé v?ži se dodnes dochovala románská hradní kaple. Landštejn je považován za d?jišt? Schillerova dramatu Loupežníci.

Zdroj: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/landstejn-hrad
 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 17:34

Novobyst?icko leží na území historického Vitorazska. Slabé osídlení je datováno již d?íve, ale ve 12.st. prob?hla n?mecká kolonizace (Johanité), území vlastnili pánové z Raabsu, Zöbingové ?i jiní n?me?tí šlechtici, pozd?ji Vítkovci, od r.1282 je sou?ástí ?eské koruny (pánové z Landštejna). A již r.1341 je Byst?ice m?stem, vznikají hrdby. Pak je vlastnili pánové z Krajku (do 16.st.), za husitských válek bylo vypáleno, pozd?ji obnoveno a získává pravd?podobn? sv?j dnešní název. Pak území vlastnili Lobkovicové, Kinští, dále Slavatové (Vilém byl defenestrován v Praze), za t?icetileté války kraj nebyl ušet?en hr?z, ikdyž jen mírn?. Pak zde sídlili páni z Funfkirchenu, V r.1774 zachvátil m?sto velký požár, pozd?ji zde panoval m?š?an z Prahy, hrabata z Trautmannsdorfu, von Riese-Stallburg. 30.10.1897 byl zahájen provoz na 33 km dlouhé úzkokolejce Nová Byst?ice- Jind?ich?v Hradec.

 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Koleje úzkokolejkyJediná jiho?eská úzkokolejná tra? spojuje Obrata?, ležící asi 8 km jihozápadn? od Pacova, s Jind?ichovým Hradcem a dále s Novou Byst?icí. Tra? byla stav?na ve dvou etapách. Úsek z Jind?ichova Hradce do Nové Byst?ice byl postaven v letech 1896 - 1897. Stavb? p?edcházelo n?kolikaleté jednání a roku 1894 byla kone?n? vydána koncesní listina pro tuto místní dráhu. Tra? byla postavena za jeden a p?l roku a již v ?íjnu roku 1897 po ní projel první vlak. Slavnostní zahájení provozu na železnici o rozchodu kolejí pouhých 760 mm se uskute?nilo 11. listopadu téhož roku. Na trati o délce 33 km byly postaveny dva klenuté mosty, p?t most? s železnou konstrukcí a jeden viadukt. Zajímavostí je, že na úseku 2,5 km dlouhém jsou úzkorozchodné koleje vedeny uvnit? normální trat?. V roce 1906 se jednalo o prodloužení dráhy do Rakouska do m?sta Litschau, ale návrh nebyl realizován. Druhý úsek trati z Jind?ichova Hradce do Obratan? vybudovalo Železni?ní družstvo z Kamenice nad Lipou v letech 1902 - 1906. Délka kolejí je o 13 km delší než na úseku Jind?ich?v Hradec - Nová Byst?ice (46 km) a p?vodní vlaky tažené parní lokomotivou tuto vzdálenost urazily za 2 hodiny a 45 minut.¨

Zdroj: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/uzkokol.htm
 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Nachází se v hlavní mí?e pod nám?stím Míru a Horním nám?stí a vytvá?í dva samostatné celky. Nejstarší ?ástí je tzv. druhé patro. Jedná se o sklepy, které se za?aly budovat pod jednotlivými domy v 15. století a v 2. polovin? 16. století byly pak postupn? propojeny. V hlavní mí?e m?ly odvod?ovací ú?el, ale též i obranný v p?ípad? napadení. Hlavní chodby jsou relativn? prostorné, jejich výška je asi 150 cm, ší?ka 40-60 cm. Koncem 16. století a pozd?ji byly kopány nové, výše položené renesan?ní sklepy (I. patro). Budování podzemí bylo dokon?eno pravd?podobn? do t?icetileté války. V roce 1993 byly zahájeny práce na sanaci a zmapování podzemí. Dnes prozkoumané podzemní chodby dosahují celkové délky 1375 m a nalézají se v hloubce 4-7 m. Od roku 1998 je ?ást podzemí zp?ístupn?na. Vstup je v p?ízemí domu ?p. 480 (pod informa?ním centrem). Jsou dva prohlídkové okruhy, delší trvá asi hodinu.

Zdroj: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/slavonice-historicke-podzemi
 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE