Cykloturistika

Tato kategorie je na téma CykloturistikaKam na kole PDF Tisk Email
- Cykloturistika
ÄŚtvrtek, 16 Srpen 2012 09:19

D?ležitá centra a turisticky atraktivní místa spojuje pom?rn? bohatá sí? zna?ených tras, která ?eskou Kanadou prochází. Prochází tudy nap?íklad mezinárodní páte?ní trasa Greenways Praha – Víde?, která vede od Prahy p?es Jind?ich?v Hradec a Novou Byst?ici dále na Slavonic.

Pro cyklisty je oblast ?eské Kanady velmi dob?e dostupná. Zvláš? podél ?esko-rakouských hranic v oblasti zahrnující Slavonice, Novou Byst?ici, Chlum u T?ebon? a ?eské Velenice byla v posledních n?kolika letech vyzna?ena rozsáhlá sí? cyklotras. Terén je zde jen mírn? zvln?ný. Výhodou je i možnost projet se na kolech na druhé stran? hranice. P?echody pro cyklisty jsou v Chlumu u T?ebon? (Litschau), Halámkách (Neu Nagelberg), ?eských Velenicích (Gmünd), Nové Byst?ici (Grametten) a Slavonicích (Fratres).

Pro p?iblížení m?žete využít autobusu Cyklotrans. Bližší údaje o jízdních ?ádech cyklobus?, doporu?ených trasách, tipech na výlety a dalších užite?ných informacích naleznete p?ímo na oficiálních stránkách dopravního systému Cyklotrans - http://www.cyklotrans.cz a nebo již zmi?ované úzkokolejky. Nabízí se nap?íklad výlet z Jind?ichova Hradce do Nové Byst?ice, kde úzkokolejka kon?í a je možné zde kolo do vlaku naložit a pohodln? se vrátit zp?t do Jind?ichova Hradce.

Velmi p?knou vyjíž?ku lze absolvovat nap?íklad z kone?né stanice úzkokolejky z Nové Byst?ice. Odtud se vydejte sm?rem na Artole? po trase 1007. Koho zna?ená stezka neuspokojí, je možné z ní za Artol?í odbo?it po zpevn?né cest? sm?rem doprava a projet se okolo Starohu?ského vrchu. Rakousko máte po pravé ruce doslova coby kamenem dohodil. Na prvním v?tším rozcestí odbo?te vlevo a další rozcestí sm?rem na V?trov proje?te rovn?. Až na následujícím rozcestí odbo?te doprava a pokra?ujte okolo rybníka Ka?er a po pravé stran? Hadího vrchu a Kamenného štítu. Na dalším rozcestí odbo?te se vydejte na sever doprava sm?rem na Dobroho?skou usedlost, kde se napojíte zp?t na trasu 1007. Ta nás zavede do Starého M?sta pod Landštejnem, odkud je to k mohutné z?ícenin? hradu Landštejna jen necelé t?i kilometry.

Zp?t na vlak do Nové Byst?ice se m?žete vydat kolem Žišpašských rybník? v obci Blato (za Landštejnem odbo?te z cyklostezky 1115 vlevo). Odtud se vydejte sm?rem na H?rky, kde se m?žete vydat po zna?ené trase ?. 1116 po cest? do Nové Byst?ice. Celý okruh z Nové Byst?ice p?es Landštejn a zp?t pak m??í dohromady asi 42 km.

Zdroj: http://kolo.cz/clanek/ceska-kanada-na-kole/kategorie/vylety-v-cesku

 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE